ආව් ගිඩේ


ගිඩේ ඩැනිෂ් නැව් සමාගම භාරව සිටි නිලධාරියා විය සෙනරත් රජු ලන්දේසීන් සමග මීට පෙරත් අත්සන් කළ ගිවිසුමේ ලන්දේසි නියෝජතයා වූ මාර්ෂලස් බොෂුවර්ස් ද වෙළද ගිවිසුම ගැන සාකච්ඡා කළේ ගිඩේ සමගය ගිඩේ ඩෙන්මාර්කයේ රජුගේ නියෝජතයා විය ගිඩේ වෙත මේ රාජකීය බලපත්‍රය ලබාදී ඇත්තේ 1618 නොවැම්බර් 26 දිනදීය එමගින් ඕලන්ද නැව්වල සේවයේ නියුතු වූ පෘතුගීසි ජාතිකයන්ටද ඩෙනිෂ් සමාගම් නැව්වල සේවයට අවකාශය ලබාදී ඇත

ඩෙන්මාර්කයේ රජු සහ සෙනරත් රජතුමා අනිතන ගෙන වැළද ගන්නා රූපයක් වෙළද සමාගමේ නැව්වල ඇද තැබීමටද ගිඩේ පියවර ගත්තේය ලංකා රජුගේ තානාපතිවරයෙකු ඩෙන්මාර්කයේ නවතා තිබීමටද වෙළද සමාගමෙන් සෙනරත් රජ ලබාගන්නා තීරුබදු ඩෙන්මාර්කයේදී තානාපති වෙත ගෙවීමටද පියවර ගන්නා ලදී ලංකාවෙන් පිටරට ගෙන ගිය භාණ්ඩ සඳහා සියයට හයක්ද ලංකාව තුළට ගෙන එන භාණ්ඩ සඳහා සියයට එකත් දෙකත් අතර බද්දක් ගෙවීමටද එකඟ විය ගිඩේගේ මූලිකත්වයෙන් ආරම්භ කරන ලද මෙම සමාගම Amalgamated East Indian Shipping Company of Denmark and Ceylon නම් විය

තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s