සීගිරිය රාජධානිය


මේ රාජධානිය ආරම්භ කළේ කාශ්‍යප රජු තමාගේ අයියට බයටනේ හැබැයි ඔහු තමාගේ රාජධානිය සීගිරියේ ගල උඩක පවත්වාගෙන ගියාට එය අධි තාක්ෂණික ක්‍රම වලින් සමන්විත කළ ඇත . හැබැයි මේ රාජධානියේ රජ කළේ රජවරු දෙදෙනයි

රජතුමා

රාජ්‍ය වකවානුව

පෝස්ටුව බලන්න

කාශ්‍යප

3 වන මිහිදු

ක්‍රි.ව.473-491

ක්‍රි.ව.801-804

Click here to see post

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s