රුහුණ රාජධානිය


මේ රාජධානියනම් ශ්‍රී ලංකාවේ අනුරාධපුර රාජධානිය බිදවැටුණු පසු බිහිවූ සුළු රාජධානියකි. රාජ්‍ය උරුමය තිබූ බොහෝ කුමාරවරු මෙහි රජකළ ඇත.කියවලම බලන්නකෝ

රජතුමා

රාජ්‍ය වකවානුව

පෝස්ටුව බලන්න

6 වන කාශ්‍යප

ක්‍රි.ව.1029-1040

Click here to see post

කීර්ති

ක්‍රි.ව.1040

Click here to see post

මහාලානකිත්ති

ක්‍රි.ව.1040-1042

ජගත්පාල

ක්‍රි.ව.1043-1046

පරාක්‍රම පණ්ඩු

ලෝකේෂ්වර

ක්‍රි.ව.1046-1048

ක්‍රි.ව.1048-1054

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s