යාපහුව රාජධානිය


මේ රාජධානියේ බිහිවූ ප්‍රධාන රාජධානියක් වුනාට එක් රජකෙනෙක් විතරයි මෙහි රජකළ තිබෙන්නේ.කියවා බලන්නකෝ

රජතුමා

1 බුවනෙකබාහු

රාජ්‍ය වකවානුව

ක්‍රි.ව.1272-1284

පෝස්ටුව බලන්න

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s