පොළොන්නරුව රාජධානිය


මේ රාජධානිය තමයි ලංකාවේ දෙවෙනියට බිහිවූ බලවත් හා ප්‍රධාන රාජධානිය.අනුරාධපුර රාජධානිය හැර වැඩි කලක් තිබූ රාජධානිය ලෙස නම් කළ හැක.මේ කල රජකළ රජවරුන්ගෙ නමේ අගට බොහෝ විට බාහු යෙදී ඇත.කියවලම බලන්නකෝ

රජතුමා

රාජ්‍ය වකවානුව

පෝස්ටුව බලන්න

1 වන සේන

ක්‍රි.ව.833-853

 Click here to see post

2 වන සේන

ක්‍රි.ව.853-887

 Click here to see post

2 වන උදය

ක්‍රි.ව.887-897

 Click here to see post

4 වන කාශ්‍යප

ක්‍රි.ව.897-914

 

5 වන කාශ්‍යප

ක්‍රි.ව.914-923

 Click here to see post

3 වන දප්පුල

ක්‍රි.ව.923-924

 Click here to see post

4 වන දප්පුල

ක්‍රි.ව.924-935

 Click here to see post

3 වන උදය

ක්‍රි.ව.935-938

 Click here to see post

3 වන සේන

ක්‍රි.ව.938-946

 

4 වන උදය

ක්‍රි.ව.946-954

 Click here to see post

4 වන සේන

ක්‍රි.ව.954-956

 

4 වන මිහිදු

ක්‍රි.ව.956-972

 Click here to see post

5 වන සේන

ක්‍රි.ව.972-982

 Click here to see post

1 වන විජයබාහු

ක්‍රි.ව.1055-1110

 Click here to see post

1 වන ජයබාහු

ක්‍රි.ව.1110-1111

 Click here to see post

1 වන වික්‍රමබාහු

ක්‍රි.ව.1111-1132

 Click here to see post

 

 

 

2 වන ගජබාහු

ක්‍රි.ව.1132-1153

 

1 වන මහා පරාක්‍රමබාහු

ක්‍රි.ව.1153-1186

 Click here to see post

2 වන විජයබාහු

ක්‍රි.ව.1186-1187

 Click here to see post

6 වන මිහිදු

ක්‍රි.ව.1187

 

කීර්ති නිශ්ශංක

ක්‍රි.ව.1187-1196

 

වීරබාහු

ක්‍රි.ව.1196

 Click here to see post

2 වන වික්‍රමබාහු

ක්‍රි.ව.1196

 

චෝඩංග

ක්‍රි.ව.1196-1197

 

ලීලාවතී

ක්‍රි.ව.1197-1200

 

සහස්සමල්ල

ක්‍රි.ව.1200-1202

 

කළ්‍යාණවතී

ක්‍රි.ව.1202-1208

 

ධර්මාශෝක

ක්‍රි.ව.1208-1209

 

අනිකංක

ක්‍රි.ව.1209

 

ලීලාවතී

ලෝකේෂ්වර

ක්‍රි.ව.1209-1210

ක්‍රි.ව.1210-1211

 

පරාක්‍රම පාණඩ්‍ය

ක්‍රි.ව.1211-1212

 

4 වන විජයබාහු

ක්‍රි.ව.1212-1215

 Click here to see post

ආර්ය චක්‍රවර්තී

ක්‍රි.ව.1284-1287

 

3 වන පරාක්‍රමබාහු

ක්‍රි.ව.1287-1293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s