කෝට්ටේ රාජධානිය


මේ රාජධානිය බිහිවී තිබෙන්නේ ලක්දිව රාජාණ්ඩු ක්‍රමයේ අවසාන භාගයේදී.මේ රාජධානිය ලංකාවේ බිහිවූ ප්‍රධාන රාජධානියක්.මේ සමයේ බොහෝ ගැටලු ඇති වී ඇත.කියවලම බලන්නකෝ.

රජතුමා

රාජ්‍ය වකවානුව

පෝස්ටුව බලන්න

5 වන බුවනෙකබාහු

ක්‍රි.ව.1374-1408

Click here to see post

2 වන වීරබාහු

ක්‍රි.ව.1409

Click here to see post

5 වන විජයබාහු

ක්‍රි.ව.1410-1412

Click here to see post

වන පරාක්‍රමබාහු

ක්‍රි..1412-1467

Click here to see post

2 වන ජයබාහු

ක්‍රි..1467-1469

Click here to see post

6 වන බුවනෙකබාහු

ක්‍රිගව.1469-1477

Click here to see post

වන පණ්ඩිත පරාක්‍රමබාහු

ක්‍රි.ව.1477-1484

Click here to see post

වන වීර පරාක්‍රමබාහු

ක්‍රි..1484-1509

Click here to see post

වන ධර්ම පරාක්‍රමබාහු

ක්‍රි..1509-1518

Click here to see post

6 වන විජයබාහු

ක්‍රි..1518-1521

Click here to see post

7 වන බුවනෙකබාහු

ක්‍රි..1521-1551

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s