කුරුණෑගල රාජධානිය


මේ රාජධානියත් ලංකාවේ තිබුණු ප්‍රධාන රාජධානියක්. හැබැයි මේකෙ වැඩිය රජවරු රජකරලනම් නැහැ. කියවලම බලන්නකෝ.

රජතුමා

රාජ්‍ය වකවානුව

පෝස්ටුව බලන්න

2 වන බුවනෙකබාහු

ක්‍රි.ව.1293-1302

Click here to see post

4 වන පරාක්‍රමබාහු

ක්‍රි.ව.1302-1326

Click here to see post

3 වන බුවනෙකබාහු

ක්‍රි.ව.1326-1335

Click here to see post

4 වන විජයබාහු

ක්‍රි.ව.1335-1341

Click here to see post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s