අනුරාධපුර රාජධානිය


මේ රාජධානිය තමයි ලංකාවේ ප්‍රධානම,වැඩි කාලයක් පැවතුණු.වැඩි රජවරු සංඛ්‍යාවක් රජකළ රාජධානිය මෙහි ඉතා දක්ෂ පාලකයන් රැසක් රජකළ ඇත.මෙම කාලයේ ලංකාව බොහෝ වෙනස් කම් වලට භාජනය ඇත.මෙම කාලය ලංකාවේ පුනරුද කාලය ලෙසද නම් කළ හැක.පිටුව කියවලම බලන්නකෝ

  රජතුමා

 රාජ්‍ය වකවානුව

 පෝස්ටුව බලන්න

පණ්ඩුකාභය

ක්‍රි.පූ.437-367

Click here to see post

මුටසීව

ක්‍රි.පූ.367-307

Click here to see post

දේවානම්පියතිස්ස

ක්‍රි.පූ.307-267

Click here to see post

උත්තිය

ක්‍රි.පූ.267-257

Click here to see post

මහාසිව

ක්‍රි.පූ.257-247

Click here to see post

සූරතිස්ස

ක්‍රි.පූ.247-237

Click here to see post

සේන හා ගුත්තික

ක්‍රි.පූ.237-215

Click here to see post

අසේල

ක්‍රි.පූ.215-205

Click here to see post

එළාර

ක්‍රි.පූ.205-161

Click here to see post

දුටුගැමුණු

ක්‍රි.පූ.161-137

Click here to see post

සද්ධාතිස්ස

ක්‍රි.පූ.137-119

Click here to see post

චුල්ලහන්ථන

ක්‍රි.පූ.119

Click here to see post

ලජ්ජතිස්ස

ක්‍රි.පූ.119-109

 

බල්ලටනාග

ක්‍රි.පූ.109-103

Click here to see post

වළගම්බා

ක්‍රි.පූ.103

Click here to see post

පුලහන්ථ

ක්‍රි.පූ.103-100

 

බාහිය

ක්‍රි.පූ.100-98

 

පනයමාර

ක්‍රි.පූ.98-91

 

පිළයමාර

ක්‍රි.පූ.91-90

 

දාඨිය

ක්‍රි.පූ.90-89

 

වළගම්බා

ක්‍රි.පූ.89-77

Click here to see post

මහසිළු මහතිස්

ක්‍රි.පූ.77-63

Click here to see post

චෝරනාග

ක්‍රි.පූ.63-51

Click here to see post

කුඩාතිස්ස

ක්‍රි.පූ.51-48

Click here to see post

අනුලා

ක්‍රි.පූ.48-42

Click here to see post

මකලන්තිස්ස

ක්‍රි.පූ.42-20

Click here to see post

1 වන භාතිය තිස්ස

ක්‍රි.ව.20

Click here to see post

මහදැලියාමාන

ක්‍රි.ව.09-21

Click here to see post

අඩ ගැමුණු

ක්‍රි.ව.21-30

Click here to see post

කර්ණ රාජානු තිස්ස

ක්‍රි.ව.30-33

Click here to see post

චූලභය

ක්‍රි.ව.33-34

Click here to see post

සීවලී රැජිණ

ක්‍රි.ව.34

Click here to see post

ඉළනාග

ක්‍රි.ව.37-43

Click here to see post

චන්ද්‍රමුඛසීව

ක්‍රි.ව.43-52

Click here to see post

යසලාලකතිස්ස

ක්‍රි.ව.52-60

Click here to see post

සුභ

ක්‍රි.ව.60-67

Click here to see post

වසභ

ක්‍රි.ව.67-111

Click here to see post

වංකනාසික තිස්ස

ක්‍රි.ව.111-114

Click here to see post

1 වන ගජබා

ක්‍රි.ව.114-136

Click here to see post

මහල්ලකනාග

ක්‍රි.ව.136-143

Click here to see post

2 වන භාතිය

ක්‍රි.ව.143-167

Click here to see post

කුණිට්ඨ තිස්ස

ක්‍රි.ව.167-186

Click here to see post

චූලනාග

ක්‍රි.ව.186-187

Click here to see post

කුඩ්ඩනාග

ක්‍රි.ව.187-189

Click here to see post

සිරිනාග

ක්‍රි.ව.189-209

Click here to see post

වෝහාර තිස්ස

ක්‍රි.ව.209-231

Click here to see post

අභයනාග

ක්‍රි.ව.231-240

Click here to see post

2 වන සිරිනාග

ක්‍රි.ව.240-242

Click here to see post

විජය කුමරු

ක්‍රි.ව.242-243

Click here to see post

සංඝතිස්ස

ක්‍රි.ව.243-247

Click here to see post

සංඝබෝධි

ක්‍රි.ව.247-249

Click here to see post

ගෝඨාභය

ක්‍රි.ව.249-262

Click here to see post

දෙටුතිස්

ක්‍රි.ව.262-273

Click here to see post

මහසෙන්

ක්‍රි.ව.273-301

Click here to see post

කිත්සිරිමෙවන්

ක්‍රි.ව.301-328

Click here to see post

2 වන දෙටුතිස්

ක්‍රි.ව.328-337

Click here to see post

බුද්ධදාස

ක්‍රි.ව.337-365

Click here to see post

2 වන උපතිස්ස

ක්‍රි.ව.365-406

Click here to see post

මහානාම

ක්‍රි.ව.406-428

Click here to see post

සොත්ථිසේන

ක්‍රි.ව.428

Click here to see post

ඡත්තගාහක

ක්‍රි.ව.428

Click here to see post

මිත්‍රසේන

ක්‍රි.ව.428-429

Click here to see post

පණ්ඩු

ක්‍රි.ව.429-434

Click here to see post

පාරින්ද

ක්‍රි.ව.434-437

Click here to see post

කුඩා පාරින්ද

ක්‍රි.ව.437-452

Click here to see post

තිරතර

ක්‍රි.ව.452

Click here to see post

දාඨිය

ක්‍රි.ව.452-455

Click here to see post

පිඨීය

ක්‍රි.ව.455

Click here to see post

ධාතුසේන

ක්‍රි.ව.455-473

Click here to see post

1 වන මුගලන් 

ක්‍රි.ව.491-508

Click here to see post

කුමාරදාස

ක්‍රි.ව.508-516

Click here to see post

කීර්තිසේන

ක්‍රි.ව.516-517

Click here to see post

සිව

ක්‍රි.ව.517

 

3 වන උපතිස්ස

ක්‍රි.ව.517-518

Click here to see post

සීලාකාල

ක්‍රි.ව.518-531

Click here to see post

දාඨාපි භූති

ක්‍රි.ව.531

Click here to see post

2 වන මුගලන්

ක්‍රි.ව.531-551

Click here to see post

කිත්සිරිමෙවන්

ක්‍රි.ව.551-568

Click here to see post

මහානාග

ක්‍රි.ව.568-571

Click here to see post

1 වන අග්බෝ

ක්‍රි.ව.571-604

Click here to see post

2 වන අග්බෝ

ක්‍රි.ව.604-614

Click here to see post

2වන සංඝතිස්ස

ක්‍රි.ව.614

Click here to see post

3 වන මුගලන්

ක්‍රි.ව.614-619

Click here to see post

සිලා මේඝවර්ණ

ක්‍රි.ව.619-628

Click here to see post

3 වන අග්බෝ

ක්‍රි.ව.628

Click here to see post

3 වන දෙටුතිස්

ක්‍රි.ව.628

Click here to see post

3 වන අග්බෝ

ක්‍රි.ව.628-639

Click here to see post

දාඨෝපතිස්ස

ක්‍රි.ව.639-650

 

2 වන කාශ්‍යප

ක්‍රි.ව.650-659

Click here to see post

දප්පුල

ක්‍රි.ව.659

Click here to see post

2 වන දාඨෝපතිස්ස

ක්‍රි.ව.659-667

Click here to see post

4 වන අග්ගබෝධි

ක්‍රි.ව.668-683

Click here to see post

දත්ත

ක්‍රි.ව.683-684

 

හත්ථදාඨ

ක්‍රි.ව.684

Click here to see post

මානවම්ම

ක්‍රි.ව.684-718

Click here to see post

5 වන අග්බෝ

ක්‍රි.ව.718-724

Click here to see post

3 වන කාශ්‍යප

ක්‍රි.ව.724-730

Click here to see post

1 වන මිහිදු

ක්‍රි.ව.730-733

Click here to see post

6 වන අග්බෝ 

ක්‍රි.ව.733-772

Click here to see post

7 වන අග්බෝ

ක්‍රි.ව.772-777

Click here to see post

2 වන මිහිදු

ක්‍රි.ව.777-797

Click here to see post

1 වන උදය

ක්‍රි.ව.797-801

Click here to see post

8 වන අග්බෝ

ක්‍රි.ව.804-815

 

9 වන අග්ගබෝධි

ක්‍රි.ව.831-833

 

5 වන මිහිදු

 ක්‍රි.ව.982-1029

Click here to see post

Advertisements

One thought on “අනුරාධපුර රාජධානිය

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s